Izvestiya of Saratov University. Mathematics. Mechanics. Informatics